ساختار مرکز
معرفی واحدهای بیمارستان
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 514
بازديدکنندگان امروز: 377
کل بازديدکنندگان: 368536
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8125 ثانيه
شرح وظایف معاون آموزشی

شرح وظایف:

 

1-ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

2- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪ ﻛﺘﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ

3-   ﺑﺮﮔﺰاري کمیته آﻣﻮزﺷﻲ و شرکت در کمیته های مربوط به آموزش

4-ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

5-شرکت در کمیته مورتالیتی

6-ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي آﻣﻮزﺷﻲ  (از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ  )

7-همکاری در آموزش دانشجویان و پرسنل

8 -   ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن

9- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد کارشناس خدمات آموزشی

10-نظارت بر عملکرد